Az alapítvány

A Csiha Alapítvány a tartós célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat, konkrét tevékenységeket végzi:

Az alapítvány által az alapcélja megvalósítása érdekében végzett gazdasági tevékenységi köre TEÁOR osztályozás szerint:

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az alapítvány nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, illetve egyéb gazdálkodó szervezet csatlakozhat hozzá, amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó elősegíteni, és elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. A kuratórium a csatlakozó felajánlásának hivatalos bejelentéstől számított 30 napon belül köteles dönteni a felajánlás elfogadásáról, vagy visszautasításáról. A csatlakozók felajánlása összegének minimumát az alapítók nem határozzák meg. Külföldi felajánlás esetén az alapítvány devizaszámlát nyit. Az alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeni adomány, illetve vagyonrendelés részben, vagy egészben az alapítvány céljain belüli, konkrét cél érdekében kerüljön felhasználásra.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

Az alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.